Thông báo tuyển sinh vào lớp 1 NH 2022-2023

Ngày đăng: Lượt xem:

    PHÒNG GDĐT HUYỆN ĐẠI LỘC

TRƯỜNG TH NGUYỄN NGỌC BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập Tự do Hạnh phúc

Số:      /TB-NNB          Đại Hiệp, ngày 30  tháng 5  năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2022-2023

 

 

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học;

Trường TH Nguyễn Ngọc Bình tổ chức tuyển sinh vào lớp 1, năm học 2022-2023.

  1. Thời gian tuyển sinh:

Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 17/6/2022 (Trừ các ngày thứ 7 và chủ nhật)

– Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30.

– Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30.

  1. Địa điểm: Tại văn phòng Trường TH Nguyễn Ngọc Bình
  2. Hồ sơ tuyển sinh gồm có:

– Bản sao Giấy khai sinh có công chứng .

– Bản sao Hộ khẩu có công chứng .

– Bản sao giấy Chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục Mầm non

– Đơn xin nhập học vào lớp 1 (theo mẫu có tại trường)

Nơi nhận:

– Đài truyền thanh Đại Hiệp;

– CBVC trường;

– Lưu VT.

Nay thông báo!

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                            

                                                                                    Đỗ Thị Bích Nga